A. Türkiye`deki Periyodiklerde Yayınlanmış

1. İnal E., Süzen T., Bayramoğlu İ. , Özbilen S.: Septum nasi deviasyonlu ve Konka hipertrofili olgularda operatuar nasal tamponun kan gazları ve E.E.G. üzerine etkileri. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 4(3): 465-471, 1988.

2. Özbilen S.,Akyıldız N., Göksu N.,Kemaloğlu Y., Bayramoğlu İ., Yeşilada M.A.: Sekretuar otitis mediada mastoid cerrahisinin önemi. Gazi Tıp Dergisi 1(2): 61-64, 1990

3. Göksu N., Bayramoğlu İ. , Kemaloğlu Y., Akyıldız N., Uslu S., Özbilen S., İnal E.: Nazoetmoidal poliplerde radikal yaklaşım: Eksternal etmoidektomi. Gazi Tıp Dergisi 1(3): 129-132, 1990.

4. Göksu N., Kemaloğlu Y., Akyıldız N. Özbilen S., Bayramoğlu İ. : Körner septumu olgularının retrospektif analizi. Gazi Tıp Dergisi 1(3): 166-172. 1990.

5. Göksu N., Kemaloğlu Y., Akyıldız N., Bayramoğlu İ. : Adenoidal-Nasopharyngeal ratio: An objective parameter in selecting children for adenoidectomy. Gazi Medical Journal , 1(4): 183-188, 1990.

6. Göksu N., Kemaloğlu Y., Özbilen S., Bayramoğlu İ. , Köselioğlu B.: Orta kulak efüzyon tiplerinde timpanometrik ve odyolojik bulgular. GATA Bülteni , Cilt 33 : 889-96, 1991

7. Göksu N., Kemaloğlu Y., Bayramoğlu İ. , Özbilen S., Yeğin H., Köse K.: Ventilasyon tüplerinin atılmasında orta kulak effüzyonlarının rolü. GATA Bülteni , Cilt 33 : 1187-94 , 1991

8. Göksu N, Yeğin H, Bayramoğlu İ : Otonörolojik Girişimler2. KBB Postası , 1(7):43-45, 1992.

9. İnal E., Kemaloğlu Y., Bayramoğlu İ. , Yeğin H.: Larinks kanseri olgularımızın retrospektif analizi. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1:23-28, 1993.

10. Bayramoğlu İ., Göksu N, Kemaloğlu YK., Özbilen S., Akyıldız N.: Timpanoplasti’de formaldehit formlu fasiya greftinin kullanımı. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 4:26-28, 1995.

11. Bayramoğlu İ., Kara CO., Kalaycıoğlu S., Özüer MZ., Ardıç N., Topuz B.: Kobayın temporal kemik tomografisiyle kesitsel anatomisinin karşılaştırılması. XXIII. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi’nde sunulmuştur. TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni , 1995 (2):40-43.

12. Ardıç N., Kara CO., Topuz B., Bayramoğlu İ ., Özüer MZ.: Kulak Burun Boğaz Dergilerinde yayınlanan makalelerin son 5 yıllık analizi. XXIII. Ulusal Türk Otorinolaringoloji Kongresi’nde sunulmuştur. Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Dergisi , 3:276-280, 1995.

13. Bayramoğlu İ. , Kara CO: Kulak Burun Boğaz’da deneysel çalışmalar için hayvan modeli seçimi. FN Ardıç, CO Kara (Ed): Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi İndeks 1990-1994 ve Araştırmada İlk Adım. Bilal Ofset, Denizli, 1995, ss 111-116.

14. Topuz B., Ardıç N., Kara CO., Bayramoğlu İ ., Erçoban S., Katırcıoğlu O.: Türkiye’de çocukluk çağı işitme kaybı yapan nedenlerin bölgelere göre karşılaştırılması. XXIII. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi’nde sunulmuştur. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 3(1):513-515, 1996.

15. Bayramoğlu İ., Ardıç N., Kara CO., Bayramoğlu H., Çallı N., Topuz B.: Tavşan fasiyal sinirinin anatomik ve histolojik özellikleri. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi , 3 (2):549-552, 1996.

16. Ardıç N., Bayramoğlu İ ., Kara CO., Katırcıoğlu O., Topuz B.: Kulak Burun Boğaz Bilim Dalı’nın Türkiye’nin uluslararası araştırma potansiyeline katkısı. Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Dergisi. 4:187-190, 1996.

17. Bayramoğlu İ., Akyıldız N., Göksu N., Özbilen S.: Kolesteatomlu hastalarda karşı kulakların retrospektif incelenmesi. KBB Postası , 5:20-22, 1996.

18. Özüer MZ, Çallı N, Bayramoğlu İ, Akkemik B: Tavşanlarda deneysel sinüzitin histopatolojik, mikrobiyolojik ve radyolojik incelenmesi. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi , 5:98-104, 1997.

19. Özüer MZ, Yıldırım C, Bayramoğlu İ : Endoskopik endonazal dakriyosistorinostomi. TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni , 1:10-13, 1998.

20. Kara CO, Özüer MZ, Bayramoğlu İ : Temporal kemik havalanması ile sigmoid sinüs pozisyonu arasındaki ilişkinin incelenmesi.KBB İhtisas Dergisi, 5:50-52, 1998.

21. Oğuzhanoğlu A, Kurt T, Özüer MZ, Şahiner T, Bayramoğlu İ , Akalın O: Parkinson Hastalığında Stapes Refleks Değerleri. Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozukluğu Dergisi, 1998; 1(2): 19-20.

22. Özüer MZ, Topuz B, Kara CO, Bayramoğlu İ : Denizli Merkez Anaokullarında sekretuar otitis media prevalansı. KBB İhtisas Dergisi, 6:63-65, 1999.

23. Kara Gökalan İ, Bayramoğlu İ : Orta kulağı invaze eden bir auriküla Bazoskuamoz hücreli Karsinomu: Olgu Sunumu. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 5:48-50, 1999.

24. Erbudak H, Topuz B, Bayramoğlu İ : Denizli ve yöresinde Allerjik rinitli Hastalarda Allerjen Dağılımı. Kulak Burun Boğaz Klinikleri , 1:48-51, 1999.

25. Ardıç FN, Kara CO, Topuz B, Bayramoğlu İ : Total glossektomi sırasında vertikal larenjektomi ile larinksin korunması. KBB İhtisas Dergisi , 7:57-9, 2000.

26. Topuz B, Öğmen G, Bayramoğlu İ, Pınar HŞ: BPPV tedavisinde Dix-Hallpike Manevrasının yeri. KBB İhtisas Dergisi (Kabul yazısı: 12.06.2001).

27. Topuz B, Bayramoğlu İ: Kulak Hastalıklarında Allerji. H Doğru, B Topuz (ed): Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında Allerji (Baskıda).

28. Bayramoğlu İ , Erbudak H, Bayramoğlu H, Öğmen G, Düzcan E: Cholesterol granuloma of the maxillary sinus. Gazi Medical Journal , (Kabul yazısı: 08.03.2002).